ÁSZF

Kérem, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződés Feltételeket (továbbiakban ÁSZF)! A vásárlást csak akkor kezdje meg, amennyiben elfogadj a jelen ÁSZF teljes artalmát, és annak minden pontjával egyetért!

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a webáruházban való vásárlás előfeltétele. Megrendelésének elküldésével, valamint a megrendelés webáruház általi visszaigazolásával Ön a webáruház vásárlója lesz.
Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az ÁSZF módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Eladó adatai

Webáruház neve: Yarndreams
Üzemeltető: Zsótér Adrienn egyéni vállalkozó
Székhely: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u, 22.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 22.
E-mail: yarndreams1kukacgmail.com
Telefon: +36304364707
Adószám: 67833618-1-33
Nyilvántartási szám: 50828131
Kapcsolattartó: Zsótér Adrienn
Nyitvatartás:online

Általános tudnivalók

A yarndreams webáruházban megvásárolt minden termék esetében a yarndreams webáruház üzemeltetője az eladó.
A yarndreams webáruházban a böngészés és a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. A vásárlás, és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Vevő a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.
A yarndreams webáruház az interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kiskereskedelmi forgalomban.
A termékek a yarndreams webáruház internetes felületén, a https://yarndreams.soldigo.com/ internetes címen tekinthetők és vásárolhatók meg.
Amennyiben a Vevő bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, a megadott e-mail címen kérheti az Eladó kapcsolattartójának segítségét a megrendelés e-mailben történő elküldéséhez.
Az online felületen keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.
A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza.

Szállítási információk

A csomagok szállításánál a következő opciók közül választhat:

Személyes átvétel Veresegyház, Gödöllő környékén, és előzetes egyeztetés után Budapesten: ingyenes
Magyar Posta Üzleti csomag postán maradó 2 kg-ig: 1400,-
Magyar Posta Üzleti csomag házhozszállítással 2 kg-ig: 1790,-
GLS futárszolgálat: 1750,-
Foxpost csomagautomata: 699,-
Foxpost házhozszállítás: 1149,-

Utánvétes fizetés minden esetben többletköltséggel jár!

Fizetési lehetőségek

Vásárláskor a következő fizetési lehetőségek közül választhat:
- fizetés készpénzzel személyes átvétel esetén
- fizetés előre utalással az általam küldött emailben megadott számlaszámra
- fizetés utánvéttel a csomag átvételekor. Ez többletköltséggel jár!

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A megkötött elektronikus szerződés biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, így nem kerül iktatásra, utólag nem lesz hozzáférhető. A szerződés a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Vásárlók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Vevő felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a Vevő között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. A szerződés az eladó által küldött visszaigazoló email-lel jön létre.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben van lehetőség, melyet a yarndreams@gmail.com címen tehet meg.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Mivel a yarndreams webáruházban értékesített termékek egyedi terméknek minősülnek, így ezen termékek vásárlása esetén a jogszabály rendelkezése szerint a fogyasztót (Vevőt) nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján az Értékesítő jótállásra köteles. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött Vásárlói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Értékesítő jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést az Értékesítő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A Értékesítő jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Értékesítő, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Az Értékesítő a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Értékesítőnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Értékesítő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Értékesítő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Értékesítő nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Értékesítőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Értékesítőt terhelik.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Eladó felelőssége

A Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a webáruház korlátlan rendelkezésre állásáért. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
Az Eladó nem vállal felelősséget abban az esetben, amennyiben elháríthatatlan akadály (pl. áramszünet, földrengés stb.) miatt nem képes vállalt kötelezettségét teljesíteni.
Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vevőhöz.
Az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a webáruház oldalairól el lehet érni.

Az Eladó nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, amely megakadályozza az yarndreams webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a yarndreams webáruházhoz való csatlakozás miatt a Vevőnél következett be.
Az Eladó nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a yarndreams webáruházban való vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.
Az Eladó nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vevő a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan, esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

A webáruházban látható képek színe eltérhet a termék valós színétől, mivel a monitorok a beállításuktól függően jelenítik meg a színeket. Az eltérésekért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért az Eladó felelősséget nem vállal

Vevő felelőssége

Vevő kijelenti, hogy az internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Az Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti.

A Vevő a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek következtében a szerződés célja nem valósul meg. Objektív szerződésszegés, amikor elháríthatatlan ok folytán nem kerül sor a teljesítésre, ebben az esetben az Eladó és a Vevő egyaránt mentesül a felelősség alól. Szubjektív szerződésszegést állapíthatunk meg, amikor a szerződésszegés az egyik fél hibás magatartására vezethető vissza. Ebben az esetben a szerződésszegést okozó fél a felelős a kialakult helyzetért.

Szerzői jogok

A webáruház teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Minden egyéb felhasználás az Eladó írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

Tilos továbbá az Eladótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. Az Eladó a megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a szerző a jogsértővel szemben a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

- követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását.
- követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
- követelheti hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak.
- követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról.
- követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését.
- követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet

Panaszügyintézés, panaszkezelés

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:

 1. a Vásárló neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. az Értékesítő nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Értékesítő köteles öt évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-, illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni kell.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt az Értékesítő harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a z Értékesítő indokolni köteles.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

A fentiek alapján nemcsak meg kell harminc napon belül válaszolni a panaszt, hanem annak a fogyasztó részére eljuttatásáról is gondoskodni szükséges.

Amennyiben a vállalkozás elutasítja a fogyasztó panaszát, úgy szükséges a válaszban a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni a panaszost.

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Termékinformáció

A Vevő a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg.

A termékekről megjelenő képek a tényleges árut ábrázolják. A termékekről készült fotók színei és a monitoron megjelenő színek eltérhetnek a termék valós színétől a monitorok eltérő színbeállítása miatt. A termékek és technikai paramétereik előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A műszaki változás joga fenntartva. Fontos, hogy a termék megrendelése előtt olvassa el a Kezelési útmutató című menüpontot!

A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos ÁFA összegét és a közterheket is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítási költségeket. A szállítási összegeket a webáruház szállítási információk menüpontja tartalmazza.

A yarndreams webáruház rendszere által automatikusan kiküldött megrendelés visszaigazolás nem azonos az Eladó megrendelés visszaigazolásával, csupán a Vevő tájékoztatására szolgál, hogy a webáruház rögzítette a megrendelést.

Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

A kosár tartalma
Empty cart icon
A kosarad üres
Részösszeg: HUF
A szállítási díj és a kedvezményes kód a rendelési űrlapnál lesz kiszámítva
Rendelés leadása
Válassz nyelvet
Adatvédelmi tájékoztató Általános szerződési feltételek